ข้อกฎหมาย

 

 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์

ข้อความสำคัญ

        ขอบคุณสำหรับการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) ก่อนการใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลอรีอัล”) สำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าท่านได้พิจารณาและยอมรับข้อตกลงต่างๆ ตามที่ทางลอรีอัล กำหนดไว้ให้สำหรับการเข้าใช้บริการเว็บไซต์แล้ว ในบางโอกาส ลอรีอัล อาจมีการแก้ไขข้อตกลงได้ ดังนั้น โปรดตรวจดูข้อตกลงอยู่เสมอเมื่อใดก็ตามที่เข้าชม หรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์ หากเมื่อใดที่ท่านไม่ประสงค์จะยอมรับเงื่อนไข ท่านสามารถจะเลิกใช้บริการเว็บไซต์ได้ และในบางโอกาส ลอรีอัล อาจจะดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการขายผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีข้อตกลงและเงื่อนไขแยกต่างหากประกาศให้ทราบตามความเหมาะสมของกิจกรรมการแข่งขัน และการส่งเสริมการขาย ดังต่อไปนี้

 

        - การเชี่อมโยงไปยังเว็บไซต์

 

        - ทรัพย์สินทางปัญญา

 

        - การอนุญาต และสิทธิในการดาวน์โหลด

 

        - อีการ์ด

 

        - การขออนุญาต

 

        - ปฏิเสธการรับรอง

 

        - กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

 

        - การชดเชยค่าเสียหาย

 

        - การยกเลิกข้อตกลง

 

        - การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

 

        - การยกเว้นสิทธิ์

 

        - กฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดีไม่รับรองความน่าเชื่อถือ

        แม้ว่า ลอรีอัล ได้มีความมุ่งมั่นตลอดมาต่อความถูกต้องของข้อมูลที่เข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ แต่ลอรีอัล มิได้รับประกัน หรือให้การรับรองใดๆ ต่อความถูกต้อง ตรงเวลา หรือความครบถ้วนของข้อมูล ภาพ หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์การเชี่อมโยงไปยังเว็บไซต์

        เว็บไซต์อื่นๆ หรือเว็บเพจใดๆ ที่เว็บไซต์นี้ได้ถูกเชี่อมโยงไปถึงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยลอรีอัล แต่ประการใด ทั้งนี้ ลอรีอัล ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่เชี่อมโยงไปถึง หรือที่เชี่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ ลอรีอัล ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือการชดใช้ต่อความเสียหาย หรือบทลงโทษใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของการ

 

        เชี่อมโยงไปยังตำแหน่งใดๆ บนเว็บไซต์ใดๆก็ตามทรัพย์สินทางปัญญา

        เว็บไซต์รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ตัวอักษร เนื้อหา ซอฟต์แวร์ วีดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิค รูปถ่าย ภาพประกอบ องค์ประกอบศิลป์ ชื่อ โลโก้ ตราสินค้า สัญลักษณ์บริการ และส่วนประกอบอื่นๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ กรรมสิทธิ์ต่างๆ โดย เนื้อหานั้น ครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดย หรือ ควบคุมโดย ลอรีอัล รวมทั้ง เนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดย หรือ ควบคุมโดยบุคคลที่สามที่ได้ให้อนุญาตแก่ลอรีอัล ทั้งนี้ บทความ รายงาน และส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดที่นำมาจัดทำเป็นเว็บไซต์นี้อาจเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ในกรณีนี้ท่านได้ยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่บังคับใช้ และตามการแจ้งเตือนหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพิ่มเติมใดๆ ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้

 

        ท่านไม่อาจใช้เครื่องหมายการค้า หรือชื่อทางการค้าใดๆ ของลอรีอัล โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และท่านรับรู้ว่าท่านไม่สิทธิในการเป็นเจ้าของในชื่อ หรือเครื่องหมายการค้านั้น

 

        ท่านยอมรับที่จะแจ้งลอรีอัล เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เมื่อเริ่มตระหนักถึงการเข้าถึง หรือการใช้บริการเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลใดๆ หรือพบการกล่าวหาใดๆ ในกรณีที่เว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิใดๆ ตามสัญญา พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่บังคับใช้การอนุญาต และสิทธิในการดาวน์โหลด

        ท่านไม่ได้รับสิทธิ หรือการอนุญาตในเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหา นอกเหนือจากสิทธิอันจำกัดต่อการใช้บริการเว็บไซต์ และการดาวน์โหลดตามข้อตกลงที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ดังนั้น ส่วนอื่นใดนอกเหนือจากที่ประกาศไว้ในส่วนนี้ ท่านไม่อาจ ทำสำเนา ทำซ้ำ แปลงโปรแกรม แปลงโปรแกรมย้อนกลับ แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แจกจ่าย เผยแพร่ แสดง ดำเนินการ ดัดแปลง อัพโหลดเพื่อสร้างงานอื่น ถ่ายทอด หรือกระทำการในทางอื่นใดเพื่อหาประโยชน์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ได้        การดาวน์โหลดจะได้รับอนุญาตจากลอรีอัล ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น:

 

        (1) ท่านไม่ได้พิมพ์สำเนามากกว่า 1 ชุด ของการดาวน์โหลด และไม่มีการทำสำเนาเพิ่มเติมของสำเนาพิมพ์ที่ได้ทำไว้;

 

        (2) ท่านใช้บริการการดาวน์โหลด และ/หรือ สำเนาพิมพ์ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ทางการค้า; และ

 

        (3) ท่านได้รักษาคำประกาศเตือนทางด้านลิขสิทธิ์ของการดาวน์โหลด และ/หรือ สำเนาพิมพ์ทั้งหมดเอาไว้ และยังรักษาข้อผูกพันตามข้อตกลงต่างๆ ของข้อความและการประกาศเตือนนั้นๆ        นอกจากนี้ ท่านไม่อาจเสนอขาย หรือขาย หรือแจกจ่ายผ่านสื่ออื่นใด (รวมไปถึงการเผยแพร่ผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ หรือวิทยุ หรือเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์) ในตัวเนื้อหา หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ท่านไม่อาจใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ว่าจะผ่านทางเฟรมไฮเปอร์ลิงค์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือวิธีอื่นใด นอกจากนี้ เว็บไซต์และเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในภายในไม่อาจนำมาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลประเภทใดๆ รวมทั้งเว็บไซต์นี้ไม่อาจถูกจัดเก็บ (ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการเข้าถึงโดยท่าน หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือเพื่อที่จะแจกจ่ายเว็บไซต์ฐานข้อมูลของที่บรรจุทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้อีการ์ด

        เมื่อท่านใช้บริการอีการ์ด ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการตามที่ได้กำหนดไว้ในวิธีการใช้บริการเว็บไซต์เคเรสตาส และท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่มีข้อจำกัดแต่ประการใด ดังนั้น ท่านได้รับการเตือนว่าอีการ์ดรวมทั้งเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ท่านรับรู้ว่าท่านมีสิทธิจำกัดในการใช้บริการที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ท่านไม่สามารถทำสำเนา ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงอีการ์ดรวมทั้งเนื้อหาได้ นอกจากนี้ ข้อความที่ใช้จะต้องมีเนื้อหาที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตราสินค้าเคเรสตาสการขออนุญาต

        หากท่านต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตจากลอรีอัล ในการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเนื้อหา หรือหากท่านต้องการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของท่านกับเว็บไซต์เคเรสตาส กรุณาส่งอีเมลของท่านเพื่อสอบถามรายละเอียดมาที่ kerastaseofficial@th.loreal.com

         ปฏิเสธการรับรอง

        เว็บไซต์และเนื้อหาต่างๆ ได้รับการเผยแพร่โดยไม่มีการรับรองแต่ประการใด ทั้งโดยแจ้งชัด และโดยนัย ตามกฎหมายที่บังคับใช้สูงสุด รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การยกเว้นการรับรองชื่อ การรับรองว่าสามารถขายได้ การรับรองความพอใจในคุณภาพ การรับรองความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะ และการรับรองว่าจะไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ลอรีอัล ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือความเสียหายจากระบบการทำงานต่างๆ ในเว็บไซต์ และไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะดำเนินการโดยปราศจากการรบกวน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือ ข้อบกพร่องต่างๆจะได้รับการแก้ไข โปรดบันทึกว่าอำนาจศาลบางที่ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นของการรับรองที่อ้างถึง ดังนั้น ข้อยกเว้นบางส่วน หรือทั้งหมดที่กล่าวมาอาจไม่มีผลกับท่าน

 

        ลอรีอัล ไม่รับรองว่าเว็บไซต์จะทำงานเข้ากันได้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่าน หรือเว็บไซต์หรือเสิร์ฟเวอร์จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโทรจัน และลอรีอัล ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านอาจได้รับอันเป็นผลมาจากสิ่งที่เป็นอันตรายดังกล่าว

 

        ลอรีอัล จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เผยแพร่โดยบุคคลที่สาม และลอรีอัล จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือ หรือต่อความเสถียรของสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้

 

        ข้อตกลงนี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคจำกัดความรับผิดชอบ

        ท่านรับรู้ว่าการใช้บริการของท่านต่อเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาเป็นความเสี่ยงของท่านเอง หากท่านไม่พอใจกับเว็บไซต์ ข้อตกลง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ หนทางในการเยียวยาเดียวที่ท่านมีคือหยุดใช้บริการเว็บไซต์

 

        สำหรับการช่วยเหลือเกี่ยวกับการช่อโกง และการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการสูญเสียชีวิต อันเป็นผลมากจากการละเลยของลอรีอัล จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สามใดๆ จากความเสียหายในรูปแบบใดๆ หรือการสูญเสียกำไรทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ ต่อเนื่อง หรือโดยบังเอิญ ที่อ้างอิงจากการรับรอง สัญญา การละเมิด (รวมถึงการละเลย) หรืออื่นใด แม้ว่าลอรีอัล จะถูกพิจารณาว่าอาจมีส่วนก็ตาม ทั้งนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับอาจมิได้อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือข้อยกเว้นต่อความรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ เช่นนั้น การจำกัด หรือการยกเว้นนี้ไม่อาจมีผลต่อท่านกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

        เว็บไซต์นี้มิได้ทำขึ้นเพื่อบุคคลหนึ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจศาลใด ที่มีเหตุให้การเผยแพร่หรือการมีอยู่ของเว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ห้ามการเผยแพร่ หรือมีอยู่ของเว็บไซต์นั้นจะต้องไม่เข้ามายังเว็บไซต์นี้

 

        ลอรีอัล มิได้นำเสนอว่าเว็บไซต์ หรือเนื้อหามีความเหมาะสมสำหรับการใช้บริการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่นตามขอบเขตอำนาจศาลทั้งหมด ผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์นั้นเข้ามาด้วยการริเริ่มของตนเอง และต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น หรือข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ หากมีกรณีสงสัย ท่านควรหาคำปรึกษาทางด้านกฎหมายการชดเชยค่าเสียหาย

        ท่านตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และไม่ทำอันตรายต่อลอรีอัล พนักงานของลอรีอัล ตัวแทนและนายหน้า จากและต่อการกล่าวหา การกระทำ ความต้องการ หรือกระบวนการอื่นๆ โดยบุคคลที่สาม อันเป็นปรปักษ์ต่อลอรีอัล พนักงานของลอรีอัล ตัวแทนและนายหน้า ซึ่งการกล่าวหา ฟ้องร้อง การกระทำ หรือกระบวนการอื่นใดที่มีต่อลอรีอัล พนักงานของลอรีอัล ตัวแทน ซัพพลายเออร์ หรือนายหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของ หรือเกิดขึ้นโดยมีความเชื่อมโยงกับ

 

        (1) การใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน;

 

        (2) การละเมิดข้อตกลงของท่าน;

 

        (3) การกล่าวหาของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์

 

            (3.1) การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลที่สาม หรือสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิสาธารณะใดๆ หรือ

 

            (3.2) การหมิ่นประมาท หรือทำให้เสียชื่อเสียง หรือผลอื่นใดต่อความเสียหายของบุคคลที่สาม;

 

        (4) การลบ เพิ่ม แทรก หรือปรับเปลี่ยนใดๆ หรือการใช้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตของเว็บไซต์ โดยท่าน; หรือ

 

        (5) การหลอกลวง หรือการละเมิดต่อการแสดง หรือการรับรองโดยท่าน ณ ที่นี้

 

        การอ้างอิงข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านในส่วนนี้ จะถือว่าได้รวมเอาการใช้บริการของบุคคลที่สามที่เข้าสู่เว็บไซต์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน

 

        ท่านตกลงที่จะชำระเงินให้กับ ลอรีอัล พนักงานของลอลีอัล ตัวแทนและนายหน้า สำหรับต้นทุน ความเสียหาย และค่าใช้จ่าย (รวมทั้งค่าทนายในจำนวนสมเหตุสมผล) แก่บุคคลเหล่านั้น ที่เชื่อมโยงกับ หรือเกิดจากการกล่าวหา ฟ้องร้อง การกระทำ หรือกระบวนการใดๆ จากการกล่าวหาของบุคคลที่สามการยกเลิก

        ท่าน หรือ ลอรีอัล สามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา ทั้งแบบที่มีสาเหตุ และไม่มีสาเหตุ ทั้งนี้ หากลอรีอัล ยกเลิกข้อตกลงนี้ ลอรีอัล จะส่งอีเมลให้ท่านตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน และจะถือว่าท่านได้รับอีเมลแล้วภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงของการส่ง และการยกเลิกข้อตกลงจะมีผลตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ท่านจะต้องรับผิดชอบในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของที่อยู่อีเมลของท่าน และท่านสามารถยกเลิกข้อตกลงได้โดยการส่งอีเมลไปยัง kerastaseofficial@th.loreal.com

         โดยผลจากการยกเลิกข้อตกลง ท่านจะต้องทำลายเนื้อหา และสำเนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้มาจากเว็บไซต์นี้การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์

        ท่านยอมรับว่าลอรีอัล มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของส่วนหนึ่งส่วนใด ของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลพินิจของลอรีอัล ท่านยังยอมรับด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้การยกเว้นสิทธิ์

        ลอรีอัล ไม่ยกเว้นสิทธิ์เกี่ยวกับการละเมิดพันธะสัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์ของการละเมิดของอื่นๆ และไม่มีความผิดพลาดในการบังคับใช้ หรือการบังคับใช้บางส่วนของการเยียวยาโดยลอรีอัล ที่จะก่อให้เกิดการยกเว้นสิทธิ์จองสิทธิอันเป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับใช้การเยียวยานั้น หรือการเยียวยาอื่นๆกฎหมายที่ใช้บังคับ และขอบเขตอำนาจศาลที่จะพิจารณาคดี

        ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้กฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายสิทธิส่วนบุคคล

        1. บทนำ

 

        2. ข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บ

 

        3. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

 

        4. สิทธิของท่าน

 

        5. เราแบ่งข้อมูลที่ได้รับให้กับบุคคลอื่นหรือไม่

 

        6. ข้อมูลถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และมีความปลอดภัยเพียงใด

 

        7. ไอพีแอดเดรส และคุกกี้

 

        8. การยินยอมของท่าน

 

        9. ข้อมูลเพิ่มเติม1. บทนำ

        เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดย บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) คือการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านได้ทำความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน นโยบายนี้ (รวมไปถึงข้อตกลงการใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ในที่นี้) ได้กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากท่านหรือที่ท่านให้กับเรา ดำเนินการโดยลอรีอัล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือลอรีอัล และบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ลอรีอัล) โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน ในบางครั้ง เราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นในกรณีใด เราอาจแจ้งให้ท่านได้ทราบผ่านทางหน้าหลักของเว็บไซต์หากมีกรณีนั้นๆเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง โปรดรับทราบว่า เว็บไซต์นี้มีการใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่นๆมายังเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือต่อเนื้อหาในส่วนของเว็บไซต์อื่นนั้นๆ และการดำเนินการต่อข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้นมิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้2. ข้อมูลใดบ้างที่เราจัดเก็บ

        เมื่อทานเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้:

 

        - ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา (เช่น รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รายละเอียดส่วนบุคคล และที่อยู่อีเมลของท่าน) โดยการกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของเรา การสมัครเข้าใช้บริการต่างๆของเรา การโพสต์สิ่งใดๆ หรือการร้องขอบริการเพิ่มเติม นอกจากนี้ เราอาจจะถามข้อมูลของท่านเมื่อท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การจับรางวัล และการส่งเสริมการขายที่สนับสนุนโดยลอรีอัล และเมื่อท่านได้รายงานเกี่ยวกับความผิดพลาดต่างๆมายังเว็บไซต์ของเรา

 

        - เมื่อท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อนั้น

 

        - เราอาจให้ท่านได้ตอบแบบสำรวจที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านงานวิจัย อย่างไรก็ตาม ท่านไม่จำเป็นจะต้องตอบแบบสำรวจนั้น

 

        - รายละเอียดของธุรกรรมที่ท่านได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา และการส่งคำสั่งซื้อของท่าน

 

        - รายละเอียดของการเช้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และทรัพยากรที่ท่านเข้าถึง

 

        เมื่อใดก็ตามที่เราทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะพยายามใส่การเชื่อมโยงมายังหน้านโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เสมอ3. เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

        ในบางโอกาส เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเราเพื่อ:

 

        - ให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่าน และคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

        - เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับพันธะใดๆ ที่เกิดจากสัญญาใดๆ ระหว่างเราและท่านให้เสร็จสมบูรณ์

 

        - เพื่อให้ท่านได้มีร่วมในส่วนปฏิสัมพันธ์ของบริการของเรา เมื่อท่านเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา

 

        - เพื่อแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการ

 

        ทั้งนี้ ลอรีอัลได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างสม่ำเสมอโดยอ้างอิงจากข้อมูล เสียงตอบรับ และคำติชมที่เราได้รับจากผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเราอาจแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้กับท่าน รวมถึงแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่ท่านร้องขอ หรือที่เราพิจารณาว่าท่านอาจจะมีความสนใจ4. สิทธิของท่าน

            ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอไม่ให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ทั้งนี้ เพื่อที่จะแจ้งเราให้ทราบว่าท่านต้องการที่จะรับข่าวสารทางด้านการสื่อสารการตลาดต่างๆ หรือไม่ ท่านเพียงแค่แจ้งความประสงค์ของท่านเมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา หรือส่งอีเมลมาแจ้งเราที่ kerastaseofficial@th.loreal.com

 

กลับไปด้านบน